is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van JOANNES. IX. &

grond van dit voorwendfel, gav hy eene nieuwe Wet uit, bekend onder den naem van Cwan, gemeenlyk Aleoran. Hy nam wat over, van zijne heidenfche Landgenooten, van de Jooden, en ook van de Christenen, met oogmerk, om alle deefen, tot eenen nieuwen Godsdienst, te verëenjgen. — Met dit alles, was het volk van Mtcca, alwaer hy woonde, zo afüeerig van zijne leer, dat hy genoodzaekt wierdt, naer Medina, te vluchten. Dit gefchiedde, in het jaer 622, en, van deefe vlucht, neemt de Eegira, of tijdreekening der Mahammedaenen eenen acnvang.

Kort daerop verfpreidde zich zijne dwaelleer, even als een dikke rook, met eenen verbaefenden fpoed. Trouwens zy gav niet alleen verlov, tot eene breideloofe wellust , maer werdt ook, door geweld van waepenen , voortgeplant. Hy leerde zijne aenhangers, dat zijn Godsdienst , niet door redentwisten, maer door oorloogen, moest verfpreid worden. In gevolge van dit beginfel, viel hy, in het volgende jaer, op het handeldrijvend relfigezelfchap van Mecca aen, fchoon, door eene aenzienlyhe macht, begeleid; en verfloeg het zelve. Voorts hieldt hy zich beezig, met het plunderen en berooven van allen, die weigerden zijnen nieuwen Godsdienst te omhelfen. — Om zijne naervolgers, tot den firijd, aen te moedigeo, wist hy hun wijs te maeken, dat zy, die fneuvelden, allerlei vleefchelyke wellusten , in het Paradijs , genieten souden. — Vervolgens bracht hy het zo ver, dat hy eeu Rijksgebied oprichtte, en dit ontwerp zette by door, met zulken onverfchrokken moed, dat hy, voor zijnen dood, Beheerfcher waere van geheel Arabien , en eenige aengrenfende Landfchappen. — Hy ftierv, in het jaer 632Jï. Uit deefen rooi der gemelde dwaelleer, zijn heirleegers en ftroophenden voortgekoomen, als meenigte fpringhaenen, die hun Rijk wijd en zijd hebben uitgebreid, ais fpringhaenen, den fcorpioenen gelijk, die macht hebben, om de menfchen, op eene jammerlyke wijs, te befchaedigen en te pijnigen, (vergel. vs. 10.) — Zy hebben het gras der aerde niet befchaedigt, noch eenige groent* , noch eenigen

XXVII. dus..