Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8o OPENBARING

Zommige denken, aen valfche leeringen, aea verdervelyke dwaelingen, welke , door bewerking van den Duivel. zouden voortgeplant worden , om de Christen Kerk, van de belijdenis des waerens geloos, aftetrekken, en daer door te verderven. Men grond zich daerop, dat waeteren meermaelen de leer van den Godsdienst

afbeelden, Zach. XIV: 6. Joel III: i« De

rivier, welke de dkaek uitfpuuwde, zal dan eene groote meenigte van fchadelyke leeringen, en derzelver fpoedigen voortgang, aenwijfen. — Het te leur Hellen van deefe pcoging des Satans , doordien de aerde kaeren mond opende, en die rivier verzwolg, (verg. vs. i6,)verklaert men dan, van zulke Kerkvergaderingen, welke de rechtzinnige leer zouden handhaevenen, en de veroordeelde dwaelingen , buiten de Kerk, houden.

Dan dit begrip heeft de Hoogleeraer vitrin. oa met het hoogfte recht, verworpen. Wat is 'er onvoegzaemer , dan dat de aerde , welke haeren mond opende, om de rivier te verzwelgen, de Kerkvergaderingen , zaemengeroepen , om den voortgang der dwaelingen te fluiten, beteekene zulle ? „ Opdat ik' 'er nu niet byvoe5, ge dat het eene zeer harde leenfpreuk wee„ zen zoude, te zeggen, dat, het zy de Sy„ noden, het zy de Keizers, die dezelve byéén „ geroepen hebben, de Ketter jen, in de Kerk „ opgeworpen , hebben opgezwolgen : want „ de Ketteryen zijn, in de Synoden, veröor,, deeld, maer niet wechgenoomen en uitge. „ bluscht (/)."

Het fchijnt ons allerduidelykst, dat het waeter hier een zinbeeld zy van volken, zedat de rivier, welke de draek uitfpuuwde , eene groo-

ta

if) VITR1NOA 1, C. p. 183, 189.

Sluiten