is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van JOANNES. XVII. 337

lyke Heerfchappy; zy werdt , door waereldfche Vorften, die werktuigen van den Satan waeren, onderfchraegd , en had , van haeren kant, op dezelve eenen aenmerkelyken invloed, (Vergel.

Vs. 3. 7, 9-)

Wy zouden daerorri denken, dat de hier bedoelde Hoer een tweeleedig opfchivt, op haer voorhoofd , gehad hebbe; het eerfte de groote Babylon, om daer door te kennen te geeven, dat zy, aen de zo evengemelde Heerfchappy, ondergefchikt was, en, van dezelve, haer ijezach ont> leende; het andere, de Moeder der hoereryen en der grouwelen der aerde , om haer karakter te teekenen, voor zo verre zy eene bedriegfter was, en zich beyverde, om de menfchen , byzonder de Jooden , die vermoedelyk , door de aerde, bedoeld worden , door haere valfche leer te verleiden.

Het is waer, de Apostel fpreekt, van eenen naem, in het enkelvouwig getal; maer een naem wordt, ook Kap. XIII: 1 , in eenen verzamelenlen Jen zin , voor meer dan éénen naem, genoomen.

H. Eindelyk gav de Engel deefe uitlegging van de Hoer vs. 18: de Vrouw, welke gy gezien hebt, is de groote Stad, die het Koningrijk heeft, over de Koningen der aerde.

De benaeming van de groote Stad heeft bykana alle onfe Godgeleerden, op het denkbeeld, gebracht , dat die Stad, in den letterlyken zin, Babylon zy, door welke zy dan, in de geheimzinnige 'beteekenis , het verbasterd Christelyk Rome verftaen. — Maer de Hoer, is, gelijk wy gezegt hebben, van die waereldlyke Heerfchappy, welke Kap. XIV: 8. en XVI: 9, onder den naem van Ba* bel voorkoomt, allerduidelykst onderfcheiden. — De groote Stad wordt hier naeder befchreeven, als die het Koningrijk, het gebied heeft, over deKtö'w;

XXVII. deel, Bb a