is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan JOANNES. XVII. 389

'„ groot gewicht zy, en welke niemand in wien de „ vrees voor God woont , die eens reekenfchap „ zal afè'ifchen van alle onfe bedoelingen, zonder „ fchrik, en ftrijd van zijn gemoed, als in weerwil „ en onwillig, zal aenneemen. Want hoe groot „ eene zaek is het niet, dat de Roomfche Kerk, wel „ eer de voornaemfte , en de hoofdkerk van het „ Westen, welke, by zo veele volken , voor de „ waere Christelyke Kerk, en byna onfeilbaer ge„ houden werdt, Babylon genaemd zy, en, met zo ,, veele en zo vuile fchelmftukken,beklad, als haer, „ in deefe prophety , verweeten worden ? — Ik „ ontken derhalven , dat ik ooit anders,. aen dat „ ftuk, gedacht hebbe, dan met fchrik en angst (a)." — Was de groote man niet ingenoomen geweest,met het toen heerfchend vooroordeel, omtrent de zeeven perioden, en had hy zich verkloekt, om, over het zelve, heenen te zien, hy zou, naer zijne gewoone fchranderheid, eene geheel andere Uitlegging gegeeven hebben.

B. Maer wat zal dan de groote Hoer beteekenen? — Naer ons inzien, dat zelvde gen ootfehap, hetwelk Kap. XIII: 11, onder de teekening van een B est , uit de aerde, is voortgekoomen, en Kap. XVI; 13. XIX: 20 en XX: 10. de valjche Proplieet genaemd is. De beroemde vitiinga is werkelyk op den weg geweest, om deefe uitlegkundige ontdekking te doen , maer de eenmael aengenoomene voorönderftellirg, omtrent het zogenaemde Antichristisch Rome , leidde hem aenftonds weeder ter zyde af. ,, Alleenlyk (zegt hy,)„ wilde ik wel, dat men niet verwaarloosde, „ dat, uit het aengehaalde, ter verklaering van dit „ zinbeeld, blykbaer zy , dat het zinnebeeld van de Vrouw hier wat ruimzinniger zy , dan dat van

" „ den valfchen Propheet , in het gezicht van het „ voorgaende Beest Kap. XIII: 11: want dat gezicht

(«5 1. c: p. 4<ii. 461. XXVII. DEEL.

Bb 3