is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van JOANNES. XVII. 39E

vs. 3. — Dit kan te kennen geeven, dat die valfche messias, met zijne Apostelen, zich, in zulke Landftreeken , onthouden zullen, welke, in joanhes tijd, woest en weinig bewoond waeren.

y. De prachtige opfchik aen de Hoer vs. 4. leert ons, dat dit genootfchap van bedriegers, door hunne listen en kunftenaeryen, groote rijkdommen bezitten zullen; en de gouden drinkbeeker, welke zy in haere hand, had vs. 4b wijst ons, naer de valfche leer, door welke zy eene meenigte van Jooden zullen weeten te begoochelen.

i. De eerfte geheimzinnige naem, op haer voorhoofd, de groote Babylon ve. 5. zal aenduiden, dat die bedriegers , * aen die machtige Heerfchappy, welke Kap. xiii: 1 -10, als een Monfterdier, is afgeteekend, zullen ondergefchikt zijn , en door dezelve begunftigd worden. — Zy heet de moeder der hoerery, en der grouwelen der aerde , om dat de valfche messias en zijne Apostelen zeer veele bewooners der aerde, dat is Jooden, door hunne bedrieglyke leer, misleiden zullen.

r De Hoer was dronken van het bloed der Heiligen vs. 6. Het teekent eigenaertig , hoe deefe bedriegers da Koningen van de gemelde Heerfchappy zullen overhaelen, om de Christenen geweldig te vervolgen , terwijl zy zelve daer toe, met al hun vermoogen, zullen medewerken , (Verg. Kap. xvi: 6.) £ De Hoer zat, op veele waeteren vs. 1, en deefe waeteren beteekenden volken, en fchaeren, en natiën , en tongen vs. 15. — Het geevt te kennen, dat de valfehe Mesfias, met zijne dienaeren, eenen vermoogenden invloed zal weeten te krijgen, op veele onderfcheidene volken, XXVII. dem. Bb 4