Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46? OPENBARING

de aerde, zal verbannen worden, en de gerech; tigheid heerfchen zal, en zegt, dat Gods Zoon ' wanneer Hy de rechtvaerdigen in het leeven zal' herftelt hebben, duizend jaeren, onder de menfchea, verkeeren, en over hen, op eene billyke wijs, regeeren zal; eindelyk voegt hy 'er by „ deefe » de leer der heilige Propheeten , welke „ wy Christenen volgen; deefe is onfe wijs„ heid" (i).

Deefe weinige, maer duidelyke, plaetfen zijn genoeg, om te bewijzen.dat de leer van het duizendjaerig Rijk, geduurende de drie eerfte Eeuwen, algemeen geloovd zy; en zelvs was dit geloov eene van de voornaemfte oorzaeken van de ftandvastigheid der Christenen , onder alle verdrukkingen. Zy verlangden, naer den Marteldood, om deelgenooten te worden van de voorrechten, welke de Bloedgetuigen, by de eerfte opftanding, genieten zullen (*).

Naderhand geraekte de leer, van het DuizendjaerigRijk, in minachting, vooral toen men 'er allerleië verdichtfelen van vleefchelyke vermaeken begon in te mengen, en dit Rijk, naer dartele*

vöoröordeelen des vleeschs, te fchikken ME.

pos, Bisfchop in Egypten, begon, reeds in de derde Eeuw, te beweeren, dat 'er een tijd van lichaemelyke wellust koomen, en duizend jaeren duuren zoude , en zocht zijn gevoelen , uit de openbaering van joannes , te bewijfen. Dit gav aenleiding, dat de openbaering, als waere zy een ondergefchooven ftuk, door zommigen, verworpen wierdt (/). _~ dionysius, die, in het midden der derde Eeuw, Bisfchop van Alexandrien geweest is, verzette zich, tegen de Chiliasten,

ge;

CO lnftit. Pirin. I. VU. c. 14, 24, 26.

r*) dodwëLL Disf. Cyprian. üisf. XII. S. 20.

(O susebius Olft. Eccl, 1. VII. c. 24, 25.

Sluiten