is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 LEVITICÜS V.

het V. kapittel.

Wetten omtrent de schuldöfferen. Deze wa* ren van tweederlei foort, zulken, welke alleen in offeranden van vee of vruchten beflonden vs. 1-13» zoodanigen, by welke eene wedergeving moest plaets hebben vs. 14-19.

I. ALs nu een menfche wie hy ook wezen mag; eene zonde van nalatigheid fal gefondigt hebben, dat hy gehoort heeft eene ftemme des vloecks, daer van hy getuyge is, 't zy dat hy 't gefien, ofte geweten heeft, dat is te zeggen, wanneer iemand, als getuige, in eene zaek geroepen, en door de Overheid, in den naem van God, bezworen is, om de waerheid te zeggen; of wanneer iemand eene Godslastering, of een misbruik van Gods heiligen naem gehoord heeft; of wanneer iemand weet dat een ander eene vloekwaerdige daed, eene ftrafbare misdaed begaen heeft, welke eenen vloek brengt over het land en over het volk, het zy dat hy 'er in eigen perfoon by tegenwoordig geweest, het zy dat het hem door anderen bericht is, indien hy 't niet te kennen en geeft, indien hy tot getuige voor het gericht geroepen zijnde, de waerheid verbergt, of eene Godslastering en andere dergelyke roepende zonden verzwijgt, fo fal hy fijne ongerechtigheyt dragen, zijne verzwijging zal hem tot eene zware fchuld gerekend worden, en zo hy door de fchuldöffers, welke ik nu verordenen zal, geene verzoening zoekt, zal hy de ftraffen van zijne misdaden dragen moeten , en mijne wraek gevoelen.

2 (a) Ofte, dat is een tweede geval, in het welk 'er e=n fchuldöffer nodig is, wanneer een menfche eenigh onreyn dingh fal aengeroert hebben, 't zy^het

~G0 Hagg. * l4- a Cor. «: 17-