Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486* N U M E R I XIX.

aenbieden , tot eene dankbare erkentenis der Godlyke goed-

heid jegens u: van al 't befte van dien, fijner hey, - hginge daer van ; dat is van alles, het welk het volk

Gode geheiligd, en waervan ik den Priesteren dit tot hun

deel gegeven heb.

3o. Gy,Leviten, fult dan tot hen, tot het volk, feggen , om hun de reden bekend te maken, waerom deze tienden van al het overige worden afgezonderd: Als gy deffelven befte daer van offert, wanneer gy daer uit de tiende neemt, als eene offerande voor den Heere, fo fal 't den Leviten toegerekent worden, als een inkomen des dorfchvloers, ende als een inkomen der perskuype: nadat gy 'er de tienden van betaeld hebt, hebt gy Leviten op het overfchot even zulk een wettig recht , als de gemeene Ifraeliten op alle vruchten hebben, na het opbrengen van de tienden.

31. Ende gy fult dat eten daer gy het verkiest, in alle reine6, plaetfen , gy ende alle die tot uw huys behooren : want het is ulieden een loon voor uwen dienft in de Tente der t'famenkomfte.

32. So en fult gy daer over, wegens het eten der tienden, geene fonde, dat is geene ftraf dragen, als gy deffelven befte daer van offert, wanneer gy den Heere het tiende gedeelte van uwe inkomften zult gegeven hebben, ten behoede der Priesteren : ende gy fult de heylige dingen der kinderen lfraëls, door die tot een gemeen gebruik te bezigen, niet ontheyligen, gelijk gefchieden zoude, wanneer gy uwe inkomften eten wildet, voor dat 'er het tiende gedeelte, het welk den Heere toekomt, uitgenomen was; hierom zult gy u zorgvuldig wachten, opdat gy niet en fterft,

RIT

Sluiten