is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUTERONOMIUM V. 63

zwakheid, in hun voorftel berusten; aen u zal ik mijne woorden bekend maken, om die aen 't volk over te brengen, • op dat zy dezelve gehoorzamen.

29. Och dat fy een fulck herte hadden , en dat het niet flegts ware eene betuiging der lippen, om my te vreefen, doormy te ontzien, en niet te mishagen, maer zich toe te leggen uit een oprecht oeginfel om my te behagen, ende alle mijne geboden t' allen dagen in beftendigheid te onderhouden : op dat het haer ende haren .kinderen wel ginge, zoo dat zy zegen en welvaren in het Natuurlyke, Huishoudelyke en Burgerljrke beftaen konden genieten, als eene vrucht van gehoorzaemheid , op eene onafgebroken wyze, en niet minder in het Godsdienftige, ter bevordering van hunne Geeftelyke belangen , en 't hun dus wel ginge in eeuwigheyt, voor hun en hun nakomelingfchap; ja in dit en het toekomende Leven.

Men ver wondere zich niet, dat aen den Heere een wensch wordt geëigend, daer hy van geen ander wezen iets behoevt, maer 't in zijne hand heeft alles te geven: Want God wordt hier ingevoerd, fprekende op menschlyke wyze, die als hun ietsaengenaem en begeerlyk zoude zijn, 't zelve wenfchen, fchoon zy buiten ftaet zijn zich het zelve te bezorgen. In den Heere heeft dat onvermogen geen plaets, dus drukt zijn wensch uit de Godlyke lievde tot de belangen van dit volk, en 't voorftel van 't middel, waer door het verkrijgbaer was. pf. 81: 14. En die wensch diende ter openbaermaking van 's Heeren hartenkennisfe, waer door hy wist, dat Israëls betuiging flegts lippen werk was; en dat zy, by gebafc van eene rechte gefteldheid, dat goede ftonden te ontbeeren, 't welk op gehoorzaemheid was te wachten, en 't kwade te ontvangen. En dus toonde de Heer, dat Israëls betuiging niet fproot uit het rechte be ginfel, noch tot het rechte einde op de rechte wyze was ge. fchikt. 't Welk het volk tot bepaling konde dienen, om te zien wat hun ontbrak, en hen aen te fpooren, om by den Heere de Genade te zoeken die zy misten.

30. Gaet, zoo vervolgde de Heer zijn bevel tot Mofe, legt hen, tot het gantfehe volk, door hunne Hoofden en Oudften: keert weder nae uwe tenten; u verwijderend*

IV. DEEL.