is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 DEUTERONOMIUM XXI.

verrichten van zekere merkwaerdige plechtigheden, moest doen blijken, dat het ongeftraft blijven van den onbekenden moordenaer,niets minder,dan aen eenig verzuim van hunnen kant, te wijten ware.

1. Wanneer , zo ftelt Mofe het geval voor , wanneer

in 't lant, het welcke de HEERE uwe Godt u geven fal, om dat te erven, een verflagene, het lijk van eenen mensch, die vermoord is, fal gevonden worden liggende in 't velt op eene eenzame plaets, alwaer de doodflagen doorgaends gepleegd worden, en het ligtst verborgen blijven; niet bekent zijnde, wie hem geflagen heeft: wanneer men, door het aenwenden van alle mogelyke middelen , niet ontdekken kan, wie de doodflager is.

2. So fullen uwe Oudtften, ende uwe Richters, dat is de Overheden van de naest byliggende fteden (volgens de Jooden moest dit werk, door eenige leden van den grooten Raed, gefchieden) deze zullen uytgaen naer het veld, ende fy fullen meten nae de fteden, die rontom den verflagenen zijn, om op te nemen, welke ftad de allernaefte zy aen die plaets, alwaer de verflagene gevonden is.

3. De ftadt nu, die de naefte fal zijn aen den verflagenen, van welke men daerom voor het naest vermoeden mag, dat de doodflager aldaer woonachtig is, of dat hy derwaerds gevlucht is, daer,in die naest by gelegen Stad, fullen de Oudtften derfelver ftadt eene jonge koe" van de runderen nemen, met dewelcke niet gearbeydt en is, die aen 't jock niet getrocken en heeft.

Het moest eene jonge koe wezen, die nooit onder het juk geweest was, om het land te beploegen, of tot eenig ander werk gebruikt was, hoe ook genaemd, Hierdoor was het dier zeer gefchikt, om den perfoon van den onbekenden moordenaer uit te beelden, die, door dit bedrijv, getoond had een zoon van Belial te zijn, die het juk van Gods wet niet dragen wilde, en alle banden van verplichting heilloos in flarden rukte. > 4- Ende de Oudtften der felver ftadt fullen de jonge koe afbrengen in een rouw dal, in eene ruwe en fteenachtige valley, zulk een dal, dat, wegens de onvruchtbaerheid van den grond, niet bearbeydt , niet geploegd,

nochte