is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198 DEUTERONOMIUM XXI.

genadigh uwen volcke Ifraël, datgy, o HEERE, yerlofl hebt; ende en legt geen onfchuldigh bloet in 't midden van uw volck Ifraël: reken ons volk dezen doodflag niet toe, vermids het buiten onze fchuld is, dat dezelve niet geftraft wordt; endè na het uitfpreken van dit gebed, zullen de Overheden en burgers van die ftad , voor den ongewroken doodflag niet meer aenfprakelyk zijn; met deze plechtigheid is de ganfche zaek afgedaen, dat bloet fal voor hen verfbent zijn, met dien verftande evenwel, dat de doodflager , zo hy in het vervolg nog mogt ontdekt worden, loon nae werken ontvangen zal.

9. Alfo, door het verrichten van deze plechtigheid, fult gy het onfchuldigh bloet uyt het midden van u wechdoen: want gy fult doen, dat recht is in de oogen des HEEREN.

In deze Wet Jlraelt eene blijkbare Wijshtid door,

Zy was ongemeen gefchikt. L Om den onbekenden moordenaer te ontdekken. Het open» lyk verrichten van zulk eene merkwaerdige plechtigheid gav aenleiding, dat 'er allerwegen, van dien doodflag, gefpro» ken wierd, en de gefprekken, welke daerover gehouden werden, konden ligtelyk den weg banen, dat de doodflager bekend wierd.

II. Deze plechtigheid diende ook, om het volk des te meer af te fchrikken van moord en doodflag. De groote omflag, welke 'er noodig was, om bet land van bloedfchulden te zuiveren, wanneer de moordenaer onbekend was , moest elk herinneren hoe affchuwelyk de doodflag zy'In Gods oogen.

III. Wijders was deze plechtigheid eene openbare vermaning aen het ganfche volk, dat men toch alle middelen moest in het werk ftellen, om den doodflag te verhinderen, en, zo 'er een begaen was, den dader te ontdekken.

IV. Ook ken het ligtelyk gebeuren, dat het knagend geweten van den doodflager, door deze omflachtige plechtigheid, hem zoodanig benauwde, dat hy zich zeiven aen het Gerecht aengav.

Hier