is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUTERONOMIUM XXIX. 299

aran uwen houthouwer, tot uwen waterputter toe; niemand uitgezonderd, al doet hy ook de laegste ep geringst» diensten.

12. Om over te gaen in, en uwe plechtige toeftemming te geven aen, de eisfehen van 't verbont des HEEREN uwesGpJts, en Je in fijnen vloeck: u, in geval van overtreding, aen den bedreigden vloek onderwerpende , om zoo doende plechtig o/ertegaen in Tiet Verbond, het welcke de HEERE uwe Godt heden met u maeckt:

13. Op dat hy u heden fichfelven tot een volck

beveilig-, u, als by vernieuwing, tot het volk van zijn byzonder eigendom aenneme, ende hy u van zijnen kant tot eenen Godt zy, gelijck als hy u gefproken heeft: aen Sinai, ende (e) gelijck als hy uwen vaderen , Abraham , Ifaac , ende Jacob gefworen heeft s

Gen. 17: 7.

14. En ie niet met ulieden alleen make ick in 's Heeren naem 1 dit verbont, ende breng u onder defen yloeck, in geval van wederfpannigheid :

15. Maer met den genen, die heden hier by ons voor 't aengefichte des HEEREN onfes Godts ftaet: ende mee den genen, die hier heden by ons niet en is: dat is met allen uwen nakomelingen, en elk derzelver hoofd voor hoofd; als mede met den genen, die, uit hoofde van ziekte, of andere beletfelen niet tegenwoordig zijn,

Men merke hier het volgende op,

ï. Dat 'er thans eene plechtige Volks - vergadering was van gansch Israël, om, volksgewijs, overtegaen in Gods Verbond. Men heeft evenwel deze plechtigheid niet aentezien, voor eene Verbonds - onderhandeling, noch vopr die herhaling der Verbondmaking, welke wy gezien hebben, dat eerst, na de aenkomst der Israëliten in Canaan. gefchieden moest. Maer het was eene plechtige Volks vergadering, in welke

' Mofe, uit s'Heeren naem, verklaerde, dat God, niettegen;

ie) Gen, 17: 7. IV. DESL,