Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 I. SAMUELS. I.

2. Ende hy hadde twee wijven, de name van de eene was Hanna: ende de name van d'andere was Peninna, Peninna nu hadde kinderen, maer Hanna en hadde geene kinderen. Het fchijnt, dat Hanna de eerste vrouw van Elkana geweest zy, en, dat hy, door hare onvruchtbaerheid, bewogen zy, om 'er Peninna, als eene tweede vrouw, by te nemen; alzoo in dien tijd de veelwijvery, by wijs van oogluiking, toegelaten werd.

3. (b) Defe man nu was zeer Godsdienstig: want hy gingh opwaerts uyt fijne ftadt van jaer tot jaer, op de drie hooge Feesten, om aen te bidden, ende om door den dienst der Priesteren, vermids hy zelvs maer een Leviet was, te offeren den HEERE der heyrfcharen te Silo, daer de Tabernakel, zedert den tijd van Jofua, geftaen had Jof. 18: 1. ende aldaer waren te dier tijd Priefters des HEEREN Ilophni ende Pinehas, de twee godlooze fonen van Eli, den toenmaligen Hoogepriester.

4. Ende 't gefchiedde op dien dagh als Elkana zijne dankofferen offerde, fo gaf hy aen Peninna fijne huyfvrouwe , ende alle hare fonen ende hare dochteren , deelen van het gene 'er overfchoot; nadat het'vet, voorden heer, was aengeftoken, ende Priester de borst, met den rechter fchouder., voor zich ontvangen had, vergel. Lev. 7: 34- Deze Elkana was een voorbeeld van Godsdienstigheid; de Wet vorderde alleenlyk, dat de mansperfonen, op de hooge Feesten, voor het aengezicht des heeren, verfchenen, maer Elkana had zijne vrouwen en kinderen, tot deze Godsdienstige plechtigheid, mede genomen. Met dit alles evenwel had hy het zwak, van vry wat onderfcheid te maken, tusfehen zijne vrouwen.

5. Maer Hanna gaf hy één aenfienlick deel, het Hebrecuwsch heeft een deel des aengezichts, dat is een uitgelezen deel, om-"daerdoor zijne byzondere toegenegenheid, voor deze vrouw, te betponen: want hy hadde Hanna lief, doch de HEERE hadde hare baermoeder,

toe-

(J) Exod. 23: 14' Deut. 16: «5.

Sluiten