Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So6 1. SAMUELS. XX.

tot dat het David gantfch veel maeckte, bitterlyk

bedxoevd zijnde, dat by in de akelige noodzakelykheid ■was, om van zijnen vriend te fcheiden , en de veiligheid Van zijn leven elders te gaen zoeken.

42. Doe feyde Jonathan tot David , Gaet in vrede; God geleide en beware u! 't gene dat wy beyde in den name des HEEREN gefworen hebben, feggende, De HEERE zy tuffehen my, ende tuffehen u, ende tuffehen mijn zaet, ende tuffehen uw zaet, dat verbond zy tot in der eeuwigheyt, dat zullen wy getrouwelyk nakomen.

43. Daer na ftont hy, te weten David, op, ende gingh henen, om, als een balling, om te zwerven, onbewust , of hy zijnen vriend ooit zoude wederzien: ende Jonathan quam , niet minder ontroerd , weder in de ftadt.

HET XXL KAPITTEL.

Met dit Kapittel begint de gefchiedenis van Davids omzwerven. Eerst vluchtte hy naer Nob , tot den Priester Achimelech vs. 1-9, daerna vloodt hy naet Gath vs. 10-14.

I. J)Oe quam David, na dat hy van Jonathan-gefcheiden was, en zich Op de vlucht begeven had, te Nob, eene Priesterlyke Stad, in de Stam van Benjamin, liggende op den weg, langs welken David voornemens was, naer het land der Philiftijnen te vluchten vs. 10; van deze gelegenheid bediende hy zich, om zich tot den Priefter Achimelech te vervoegen: ende Achimelech, ziende dat David, zonder eenig gevolg, tot hem quams ging bevende David te gemoete, ende hy feyde tot hem, Waerom zijt gy alleen, ende geen man met u"? De Priester verwachte niet anders, dan eene onaengename

v tij-

Sluiten