is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

802 II. SAMUEL S. 1.

en verblijden, op dat de dochters der onbefnedenen niet opfpringen van vreugde.

M« Gy bergen van Gilboa, noch daeuw, noch regen moet zijn op u, noch velden der hef-offeren : dat thans de vruchtbare velden, rondom deze bergen gelegen, welke vele eerstelingen tot den offerdienst opbragten, in dorre woeftijnen veranderd worden! want aldaer is der helden fchilt fmadelick wechgeworpen, de fchilt Sauls, als of hy niet gcfalft en ware geweeft met olie. Saul, de gezalvde des heeren, is niet meer!

22. Van het bloet der verflagenen , van het vette der helden i en wert Jonathans boge niet

achterwaertS gedreven ; dat is : wanneer Jonathan zijnen loogfpande, fprong dezelve nimmer weder terug, zonder met het bloed der verflagenen geverwd te werden, zonder het vet der machtigen te doorbooren ■. ende Sauls fweert en keerde niet ledigh weder uit den ftrijd.

23. Saul ende Jonathan, die beminde, ende die lieflicke$ die elkander zoo liev en dierbaer waren in haer leven, en zijn oock in haren doot niet gefcheyden: Zy zijn, op dezelvde plaets, op denzelvden tijd, en op dezelvde wijs, gefneuveld. Sy waren lichter en fneller dan arenden, fy waren ftercker dan leeuwen.

24. Gy dochteren Ifraëls, weent over den dood van Saul 4 uwen heldhaftigen Koning, die u, van den buit, welken hy gewoon was te behalen, kleedde met fcharlaken, u verlustigde met weelden; die £a] cieraet van gout deed' dragen over uwe kleedinge.

25. Hoe zijn de helden gevallen in 't midden van den ftrijt ? Jonathan is verflagen op uwe

hoogten, o rampzalig Gilboa!

26. Ick ben benaeuwt om uwent wille, mijn broeder Jonathan ; gy waert my feer lieflicic: uwe liefde was my wonderlicker dan liefde der wijven, de lievde, welke tusfchen ons plaets had, was grooter, zeldzamer, dan die der Echtgenooten, althans getrouwer dan die van Michal mijne huisvrouw.

27. Hoe