Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486 ït SAMUELS. XIX.

worden, om David alle die diensten te bewijzen, welke de Koning, van zijne bekwaemheid, verwachten konde. B. Maer was het niet eene ondankbare vergelding aen Joab, voor de diensten, welke hy den Koning gedaen had, voor zijne trouw en yver, in het dempen van Abfaloms oproer, dat Amaza , het hoofd des afvalligen legers , in zijne plaets, tot Opperveldheer wierd aengefteld ?

Het is waer, Joab was David getrouw gebleven; maer het blijkt nergens, dat hy, in dit geval, uit het rechte beginfel werkte, uit lievde tot den perfoon van David, Wie weet, welke heimelyke oogmerken Joab gehad heeft, toen hy zoo fterk aendrong, dat David den vluchtenden Abfalom ten Hove zou doen wederkeeren. — Mogelyk had hy, zoo wel als andere, de zijde van den ontaerten Abfalom gekozen, zo dees zijne wraekzucht niet had opgewekt, door het verbranden van zijne koornlanden.

Daerenboven was Joab, in den ftaet van Davids vernedering, ten uiterften en onverdraeglyk trotsch geweest; zoodat hy, zoo wel den Koning, als het leger, naer zijne hand zogt te zetten. — Hy was derhalven een gevaerlyk .,erfoon geworden, aen het hoofd van het leger; die het "daerop fcheen toe te leggen, om het volk eer zijne eigene willekeuren , dan 's Konings bevelen , te doen gehoorzamen.

Gevolge'lyk was het geene ondankbare vergelding, dat David eenen man, van de hoogfte waerdigheid-m het le..rer, afzette; die zijne handen, niet alleen met het bloed 'van'Abner, op eene verraderlyke wijs, maer ook met dat van Abfalom, tegen 's Konings uitdrukkelyk bevel, bezoeteldhad, en zich niet ontzach, om den Koning, op eene trotfche wijs, met eenen nieuwen afval te dreigen, zo hy zich niet terftond naer zijne zinnelykheid fchikken wilde.

14 Alfo nam David, door vriendelykheid, de gemoederen in, en op deze wijs neygde hy het herte aller mannen van Juda , als eens eenigen mans. Ane

, ver-

Sluiten