Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioa I. KONINGEN. VIII.

rnaend gekozen hebbe tot deze in wij ing, om na dezelve tevens het loofhuttenfeest te vieren, en dus gansch Israël gelegenheid te geven die groote plechtigheid by te woonen; 2 Kron. 7: 8-10. terwijl 'er aen den Tempelbouw niets ontbrak, dan misfchien eenig werk aen den buitenmuur, waer mede men nog tot in de 8^* maend is bezig geweest.

3. Ende alle de Oudtfte Ifraè'ls quamen inftaetfie tot de pi aets, daer de Ark dus lang onder de tente van David geftaen had, ende de Priefters namen de Arke van daer op.

2 Kron. 5: 4. lezen wy, dat de Leviten de Ark hebben opgenomen. — Het dragen der Arke was eigenlyk het werk der Levieten Num. 4: 15 ; maer, behalven dat alle de Priesters Levieten waren, fchijnt de zaek zoo te moeten begrepen worden, dat de Levieten de Ark opgenomen en gedragen hebben, tot aen den ingang van den Tempel; dan terwijl het den Levieten niet geoorloovd was, in het Heilige, en nog veel minder in het Heilige der Heiligen te komen, zullen de Friesters de Ark, by den ingang van den Tempel, overgenomen, en in het binnenfte Heiligdom gebragt hebben, waertae zy voor ditmael vryheid kregen.

. 4. Ende fy brachten de Arke des HEEREN, in het Heilige der Heiligen; ende, by deze gelegenheid, bragten zy ook de Tente der t'famenkomfte, die door Mofa gemaekt was, van Gibeon naer Sion , en van daer vervolgens opwaerts naer den Tempel, mitfgaders alle de heylige vaten die in de Tente gebleven waren, ende de Priefters , ende de Leviten brachten defelve opwaerts, en dit alles werd bewaerd, in de fchatkamer van den Tempel. De Joden zeggen, in een groote oppsrzael, die boven het Heilige en 't Heilige der heiligen was,

de tweede verdieping des Tempels uitmaekte.

5. De Koningh Salomo nu ende de gantfche vergaderinge Ifraè'ls, die by hem vergadert waTen, waren met hem voor de Arke, toen dezelve jjaer den Tempel gebragt werd; en zoodra de Ark op hare plaets gezet was, betoonde de Koning en het volk de algemeene blijdfchap, met eene verbazende menigte van offerande r offerende fchapen, ende runderen, die van

we-

Sluiten