is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. KONINGEN. III. 3°S>

men. Zy bevonden zich nu, in eene dorre woeftijne; en de tocht was, met zoo veel overyling, voortgezet, dat men niet bedacht had, zich van eenen genoegzamen voorraed van water te voorzien, of eenen weg te nemen, daer bronnen en fonteinen waren.

10. Doe feyde de Koningh Ifraè'ls; Ach! dat de HEERE defe drie Koningen geroepen heeft, om die in der Moabiten hant te geven. In plaets van- zich, over zijne eigene onbedachtzaemheid, te beklagen, lag hy de fchuld op den heer en zijne Voorzienigheid. Hy dacht, in deze groote benauwdheid, ja wel aen den heer, maer met een bitter verwijt, dat Hy drie Koningen, met hun volk, op de jammerlykfte wijs, wilde doen pmkomen. De godvruchtige Jofaphat zal zich, met ftille gebeden , tot den heer gewend hebben. Althans hy bewoog Joram, om, tot de Propheten des heeren, de toevlucht te nemen.

11. Ende jofaphat feyde; (ri) Is hier geen Propheet des HEEREN, dat wy door hem den HEERE mochten vragen , wat wy doen moeten , om uit dezen nood verlost te worden? doe antwoordde één van de knechten des Konings Ifraëls, ende feyde; Hier, by ons in het leger, is Elifa de foon Saphats, die water op Elias handen goot, dat is, die een bediende van den beroemden Elia geweest is: want het was het werk der dienaren, water op de handen hunner heeren te gieten , wanneer zy zich wasfchen wilden.

Eliza was niet ver van de hand: want de Koningen togen tot hem af, om perfoneel met hem te raedplegen vs. 12. Het fchijnt, dat de Propheet, door Gods byzonder befluur aengedreven, het leger, als een vrywilliger, ongemerkt gevolgd hebbe.

12. Ende Jofaphat féyde; ik heb van dien Eliza zeer veel hooren fpreken , ik erken hem voor eenen Propheet, Des HEEREN woort is by hem, en hy wordt

(<0 1 Kon. 22: 7. VII. DEEL. V 3