is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. KONINGEN. III. 311

zoude geven. — Van den Edomitifchen Koning fprak Eliza in het geheel niet, omdat hy flechts een afhangeling was van Jofaphat.

15. Om Jofaphats wil dan , liet Eliza zich overhalen, zeggende: Nu dan, brenger my eenen fpeelman, die wel weet. te fpelen op muflkale werktuigen : ende het gefchiedde , als de fpeelman op de fnaren fpeelde, dat de hant des HEEREN op hem quam, en dat hy, met buitengewoone Openbaringen, verwaerdigd werd.

Het Mufiek heeft zekerlyk niets gemeens met Godlyke Openbaringen. Maer Eliza wilde zich, door dit middel, voorbereiden , tot het ontvangen van Openbaringen. — Op het zien van den afgodifchen en ondeugenden Joram, was zijn geest, door eene heilige gramfchap, geweldig ontfteld. Nu is de Mufiek over het algemeen zeer gefchikt, om eenen ontftelden geest te doen bedaren, en in kalmte te brengen. Eliza begeerde daerom, dat 'er, door eene kundige hand, Voor hem gefpeeld werd; opdat zijn geest tot bedaren, en zijn gemoed in kalmte komen mogt, eer hy den heek, door het gebed, raedpleegde.

16. Ende hy feyde, op aendrijven van den Godlyken Geest; Soo feyt de HEERE: Maeckt in dit dorre en zandige dal, alwaer het leger is nedergeflagen, vele grachten.

17. Want foo feyt de HEERE: Gylieden en fult geenen wint fien , ende gy en fult geenen regen fien, nochtans fal dit dal met water vervult worden, fo dat gy fult drincken, gy, ende UW klein vee, ende uwe grootere beeften Runderen en paerden. De graften, welke gy graven zult, moeten dienen, om het overvloedig water te ontvangen en afteleiden.

Er zou noch harde wind, die de wolken op een pakt, noch regen vernomen worden, en evenwel zou 'er een overvloed van water wezen. — Dit water zou derhalven, door Gods wonderdoend Alvermogen, worden te wege gebracht; om het vereenigde leger des te meer te overtuigen, dat de

VII. DEEL. V 4