Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S86 IL KONINGEN. XI.

nog een zoon van Ahazia werd overgelaten: want Jofels de dochter des Konings Jorams , by eene andere vrouw dan de godloze Athalia, zijnde dus de halve fufter van Ahazia , was gehuwd aen den Hoogepriester Jojada 2 Kron. 22: 11. Deze vrouw wist eenen van 's Konings zoonen te fparen, en zy nam Joas den jongften fone van Ahazia , die pas een jaer oud was, ende ftal hem, zy wist hem, op eene heimelyke wijs, te redden, uyt het midden van des Konings fonen , die gedoodt werden , [fettende~\ hem, ende fijne voefter in eene flaepkamer , in een der vertrekken , die rondsom den Tempel gebouwd waren: ende fy verbergden hem, met behulp van haren echtgenoot den Hoogepriester Jojada, voor Athalia, dat hy niet gedoodt en wert.

3. Ende hy was met haer, en door hare voorzorg, verfteken in den huyfe des HEEREN fes jaren: ende Athalia, die niet beter wist, of alle de Princen van den bloede waren tot één toe uitgeroeid, regeerde over het lant.

4. In den (b) fevenden jare nu fondt Jojada, ende nam de Overfte van hondert met de Hooftmannen , de voornaemfte bevelhebbers van de Krijgsmacht; ende met de Trauwanten, de lijvwachten van den voorigen Koning , ende hy brachtfe tot fich , in het huys des HEEREN, ende hy maeckte een verbont met hen, dat zy Joas, als den wettigen en eenigen ervgenaem van Davids huis , op den Throon van Juda plaetfen zouden, ende hy be-eedigdefe in het huys des HEEREN , ende hy toondefe den fone des Konings.

Geduurende zes jaren was Jojada op middelen bedacht geweest, om Athalia van den Throon te bonzen, en de kroon te zetten op het hoofd van Joas. Hy had 'er, met zijne vertrouwde vrienden, reeds lang over gefproken. Van tijd tot tijd had hy de voornaemfte bevelhebbers in ftilte overgehaeld. om zijn ontwerp te bevorderen. Toen hy zijnen ftreng fterk genoeg oordeelde, ontbood hy zijne medeftan-

ders

(J) 2 Chron. 031 1.

Sluiten