Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx T IJ D T A F E L.

Jaren na de Schepping.

vers bekend is. -r De eerste der zoogenaemde Hykfos of Herder - koningen begint eerst omtrend het jaer 2000: en den eersten in den Bijbel bekenden Pharao ontmoeten wy in Abrahams tijd omtrend 2083.

1818. Serug geboren. Gen. XI: 20.

1848. Nahor geboren, vs. 22.

1877. Terah geboren, vs. 24.

1947. Haran geboren , Terah 60 jaren oud zijnde, vs. 2 ; hy was de Vader van Lot, en ook van Milca en Sarai, met welke zijne jongere broeders Nahor en Abram in den echt traden. — Milca werd daerna de moeder van Bethüel, Rebecca's vader; en ook uit haren oudften zoon Uz fchijnt Job, en uit haren tweeden Buz, Elihu gefproten te zijn.

1951. Asfur, tweede zoon van Sem, zijnde dezelve met Ninus I. by ongewijde Schrij veren, gaet uit het land Sinear, fticht Ninivé ten zetel van 't Rijk der Semieten, en regeert aldaer om zijn Volk, tegen de geweldenaryen van Chams geflacht onder aenvoering van Nimrod, te verdeedigen.

1995. Stervt Peleg, oud 239 jaren. vs. 19.

1996. StervtNahor de Vader van Terah,oud 148 jaren.vs.25. *2000. Nahor, tweede zoon van Terah, geboren, vs. 2 2.

2002. Stervt Asfur, Semszoon, oud denkelyk 345 jaren, hebbende 52 jaren geregeerd: Zijne Weduwe Semiramis, Sems fchoondochter, regeert na hem nog 42 jaren, terwijl Terah, onder haer, eenig deel in 't bewind kreeg.

2006. Stervt Noach, 350 jaren na den vloed, oud 950

jaren. vs. 29.

2007. Abram geboren te Ur, dat nog onder Sems Rijk

behoorde, in Terahs i30fte jaer. vs. 26.

I(Als men dit in 't begin des jaers ftelt, gelijk hy 70 jaren ipoet geweest zijn in 't Ftorjaer

2077»

Sluiten