is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* I. CHRONIJKEN. IV.

07 Ende Ziza de fone Siphi, des foons AlIon, des foons Jedaja, des foons Simri, des foons

Sel?3Ja Defe quamen tot namen , zijnde Vorften in hare huyfgefinnen, ende de huyfgefinnen hare* vaderen braken uyt in menigte. _

00 Ende fy gingen tot aen den ingangh van Gedor tot het ooften des dals, om weyde te foecken voor hare fchapen.

Dit Gedor was aen de ilam Juda bedeeld Jof. 15 53, gelegen aen de grenzen van 't land der Philiftijnen, doch waer uit Juda de Canaaniten niet verdreven had.

40 Ende fy vonden vette ende goede weyde, ende'een lant wijt van begrijp, ende ftille, ende geruft' want die van Cham, de verbannene Canaamfen, woonden daer te vooren; en dus mogten zy vryelyk dat land innemen^

41 Defe hu die met namen befchreven zijn, quaman in de dagen Hizkia des Konings van Juda 't zy kort voor de wecbyoering der X ftammen, 't zy dat'ze onder de ftam Juda gewoond hadden, en dezen tocht kort na die wechvoering deden : ende fy floegen eene horde van Arabieren, en der gener tenten ende wooningen , die daer gevonden werden , ende ly verbandenfe, tot op defen dagh, ende fy woonden aen hare plaetfe : want daer was weyde voor hare fchapen. ,

42 Oock gingen uyt hen , [te weten] uyt de kinderen Simeons, vijf hondert mannen tot het gebergte van Seïr : ende Pelatja, ende Nearja, Inde Rephaja, ende Uzziël, de fonen lfei, waren haer tot Hoofden. ^ • ■

43 Ende fy floegen de overige der ontkomene onder de Amalekiten, die de banden van Saul en Davil door de vlucht, ontweken waren: ende fy woonden aldaer tot op defen dagh, dat deze aeriteekening gemaekt is, van welke de t'zamenfteller dezer Boeken heeft gebruik gemaekt. HET