is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L CHRONIJKEN. V. 33

HET V. KAPITTEL

De ge/lacht lijst der nakomelingen van jacob, die het Overjordaenfche land van Canaan hebben in bezit genomen. Van ruben vs. 1 - 10 : van gad, vs. ii'17; hier by is eene gefchiedkundige aenteekening gevoegd vs. 18» 22 : van halv manasse vs. 23 , 24.; hierop volgt weder een gejchiedkundig bericht vs. 25, 26".

1. J)E kinderen Rubens nu des eerftgeborenen

Ifraè'ls, (want hy was de eerftgeboren, maer dewijle hy fijnes vaders bedde ontheyligt hadde, wert fijne eerftgeboorte, wat het dubbel deel der ervenis aenging , gegeven den kinderen Jofephs des foons Ifraè'ls: Doch niet [alfoo], dat hy, noch Jofeph , fich in 't geflacht-regüter nae de eerftgeboorte rekenen mochte : de voorrang behoorde aen Juda.

2. Want Juda wert machtigh onder fijne broederen , ende die tot een Voorganger en Koning van Israël gefchikt was, was uyt hem; doch de eerftgeboorte was Jofephs, wat het dubbel ervdeel aengaet.)

Dit is de reden, dat de Geflachtlijst van.ruben, fchoon hy de oudfte zoon was van jacob , op die van juda volgt; die den voorrang had, als mede op die van s i me on, die onder juda verfpreid was, wat zijne wooning betrof in Canaan.

3. De kinderen Rubens des eerftgeborenen of oudften zoon Ifraè'ls zijn (a) Hanoch, ende Pallu, Hezron, ende Carmi.

(«) Gen. 4(J: g. Exod, 6: 13. Num. a«i 5. VIII. DEEL. C