is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. CHRONIJKEN. V. 35

10. Ende in de dagen Sauls voerden fy, met behulp van de andere Overjordaenfche ftammen , krijffh tegen de Hagarenen, dat is de Ismaëliten, afkomftig uit Hagar; die Hagarenen vielen en werden verflagen , door hare hant: ende de Rubeniten veroverden de°Ianderyen en wooningen van deze Arabiers, en fy woonden in hare tenten tegen de geheele ooftzijde van Gilead, zoodat zy meesters werden van al dat land, het welk, ten Oosten van Gilead, gelegen was.

De nazaten van gad vs. n-17.

11. (b) De kinderen Gads nu woonden teeen haer over, of in de nabuurfchap van de evengemelde Rubeniten , in het lant Bafan tot Salcha toe. vergel. Jof. 13: 24—

De reden, waerom het geflachtregister van gad, onmiddelyk op dat van ruben, volgt, is deze; dat hunne beider nazaten naeste buuren waren, in het Overjordaenfche Canaan. — Ondertusfchen wordt hier geen doorgaende geflachtlijst opgegeven van Gads nakomelingen, alleenlyk worden 'er eenige van de voornaemfte en meest beroemde perfonen opgeteld.

12. Een zekere Joël was 't Hooft en de voornaemfte perfoon ende Sapham de tweede : Maer Jaënai ende Saphat [bleven] in Bafan, toen hunne broeders uittrokken, om tegen de Hagarenen te ftrijden vs. 18.

13. Hare broeders nu , die ook boven andere uitmunten , nae hare vaderlicke huyfen , waren Michael ende Mefullam, ende Seba, ende Torai, endejachan, endeZia, ende Heber, fevene.

14. Defe zeven beroemde mannen zijn de kinderen Abihaïls, des foons Huri, des foons Jaroah, des ioons Gilead, des foons Michaël, des foons Jefiiai, des foons Jahdo, des foons Buz.

15. Behalven de reeds gemelde is 'er nog een zeer groot

(*) M- 13: «4.

VIII. deel. C a