is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4<5 I. CHRON IJ KEN. XXIV.

is het ganfche geflacht der Priesteren, het welk in Davids tijd zoo talrijk was, voortgefproten.

3. David nu verdeyldefe, te weten alle de nakomelingen van Aaron, uit Eleazar en Ithamar, die, in zijnen tijd, tot eene zeer groote menigte, waren aengegroeid, in onderfcheidene ordeningen of klasfen ; ende Zadok was, in dien tijd, de voomaemfte uyt de kinderen Eleazars, ende Achimelech was de voomaemfte uyt de kinderen Ithamars. David verdeelde alle de Priesteren, op de gezegde wijs, nae haer ampt in haren dienft, dat is, om den Priesterdienst, by beurtwisfelingen, elk in zijne orde, waer te nemen.

4. Ende der kinderen Eleazars werden meer gevonden tot Hoofden der mannen, dan der kinderen Ithamars, als fyfe afdeylden : Men bevond, dat 'er meer geflachten, tot den ftam van Eleazar, dan tot dien van Ithamar, behoorden; van de kinderen Eleazars waren feftien Hoofden der vaderlicke huyfen, maer van de kinderen Ithamars, nae hare vaderlicke huyfen, achte.

5. Ende fy deyldenfe door loten af, defe met gene: men wierp het lot, beide over de nakomelingen van Eleazar en Ithamar, om daerdoor te beflisfchen , in welk eene rangfchikking zy met elkander dienen zouden : want de Overfte des heyligdoms , ende de Overfte der heilige dingen Godes, de voomaemfte bedienaers van het Heiligdom, waren beide uyt de kinderen Eleazars, ende van de kinderen Ithamars, en derhalven kon de dienst onder hen, niet anders dan door het lot, verdeeld worden, om alle afgunst en nijdigheid voor te komen, onder lieden, die 'er even na toe waren.

6. Ende deze loting gefchiedde in het openbaer en met groote plechtigheid , in de tegenwoordigheid van den Koning, de Vorsten, de twee Opperpriesters, en de hoofden der Priesterlyke en Levitifche geflachten. Semaja , de fone Nethaneëls , de Schrijver uyt de Leviten , fchreeffe op, voor het aengefichte des Konings, ende der Vorften , ende des Priefters Zadoks,

ende