Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xxrg

gedroeg zich geheel onbaetzuchtig ; hy leevd® van zijne inkomften, en voerde eene groote pracht, zonder het volk eenigermate te bezwaren, Kap. V: 14-19. — Hy verhinderde ook. dat de rijken de min vermogenden onderdrukten» Kap. V: 1-13. — Hy floeg, met ezra den Sehrivtgeleerden, de handen in één, om den Vaderlyken Godsdienst te herflellen; hy droeg zorg, dat de Wet openlyk aen het volk voorge-. lezen en verklaerd wierd, Kap. VIII: 1-12, dat het Loovhutten Feest gevierd wierd, Kap. VIII: 13-18 , dat 'er een plechtigen Vastendag gehouden wierd, Kap. IX, ja hy liet het ganfche volk het verbond vernieuwen met den heer, Kap. X.

Nadat hy dit alles verricht, en de noodige fchikkingen, op de bevolking van Jerufalem gemaekt, en verfcheidene verordeningen, omtrent de Priesteren en Leviten, in den dienst van het Heiligdom, had vastgefteld, Kap. XI en XII, vertrok hy, in het 32fte jaer van artaxerxes langhand, weder naer het Perfiaenfche Hov, Kap. XIII: 6.

Na verloop van eenigen tijd,, keerde hy wedes naer zijn Vaderland. Hy bevond, tot zijn gevoelige fmert, dat 'er, geduurende zijne afwezigheid, verfcheidene misbruiken, en zelvs groote ongeregeldheden, waren ingeflopen. —. De Tem-, pel was ontheiligd, in zoo ver zelvs, dat men. aen tobias, eenen bekenden vyand van hes Joodfche volk , een vertrek van den Tempel % IX. deel, [B 4]

Sluiten