Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx INLEIDING;

eeriten van die maend, Kap. VIII: 1-13. fc. Het Feest der Loovhutten, op den I5den en volgende dagen * Kap. VIII: 14-19. ï. Ook liet hy, in die zelvde maend , eenen buitengewoonen Verbondsdag vieren, op welken het ganfche Joodfche volk zich, op eene allerplechtigfte wijs, verbond, om den heer en zijnen dienst getrouw te blijven, Kap. IX, X. (B. Met opzicht tot den Burgerftaet, Kap. XI, XII.

a. Maekte hy de noodige fchikking, zoo om de hoofdftad Jerufalem te bevolken, als om het platte land te doen bewoonen, Kap. XL

l. Na eene geflachtlijst gegeven te hebben van de Priesteren en Leviten , die onder zerubbabel waren wedergekeerd , en hunne nazaten Kap. XII: 1-26. verhaelt hy nog twee aenmerkelyke byzonderheden* 0, Hoe de muuren van Jerufalem, op eene allerplechtigfte wijs zijn ingewijd, Kap. XII: 27-43. 6» Hoe hy zorg gedragen hebbe,

voor

Sluiten