is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidinge, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EZRA.. IV. 43

fo de felve itadt fal worden opgebouwt , ende hare mueren voltrocken: gy daer door geen deel en fult hebben aen defe zijde der riviere. Wy meenen deze woelzieke Jpden zeer wel te kennen; en houden ons verzekerd, dat zy zich, binnen korten, verfhouten zullen , om niet alleen het opbrengen der lasten te weigeren, maer ook al het land, aen deze zijde van den Euphraet, aen uwe Heerfchappy te ontrekken.

Wy hebben niet kunnen nalaten den Koning te waerfchuwen, en laten deze zaek verder aen uwe wijsheid over.

Laten wy dezen briev wat nader befchouwen.

Deze briev was zeer listig en boosaertig. I. Door vleijery zochten zy de gunsten van den nieuwen Koning, op eene zeer listige wijs te winnen, en hem tegen de Joden te verbitteren. Zy betuigden niet alleen hunne onderdanigheid, op alle mogelyke wijzen, maer ook hunne verplichting en dankbaerheid voor de weldaden, welke zy van den Koning genoten, vs. ix, 14. — Zy benoemden Jerufalem, met de hatelyke benaming van eene booze en rebelle ftad vs. 12. — Het'geheele beloop van den briev was ingericht, om den Koning wijs te maken , dat zy uit geen ander beginfel werkten, dat uit eene yverige zucht voor de belangen van hem en zijn Koningrijk; en dat hy, zoo hy niet geheel onverfchillig was, omtrend de inkomften van de Kroon, en de wijduitgeitrektheid van zijne heerfchappy, niet kon nalaten den Joden het verder bouwen , hoe eer hoe beter, te verbieden.

Vs. 15. fpreken zy tot smerdis, van de Chronijken zijner Vaderen. Deze Smerdis was , gelijk wy gezien hebben, een Magus, die geene betrekking ter waereld had, tot de voorige Koningen van Perfien of Eabel. Hy gav zich flechts uit voor Smerdis, den broeder van Cambyfes , en den jongeren zoon van Cyrus. Het kan zijn , da'; de brievfchrijvers niet beter wisten, of de tegenwoo: v-v Koning was de ware Smerdis; pf zoo zy beter gewetih IX. DEEL.