Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 EZRA. V.

zijner eere, dat vele jaren voor defen is gebouwt geweeft; want Salomo een groot Koningh Ifraëls hadde 't gebouwt ende voltrocken.

12. Maer (b) na dat onfe vaders den Godt des hemels , door hunne langduurige grouwelen , hadden vertoornt, heeft hyfe gegeven in de hant Nebucadnezars , des Konings van Babel , des Chaldeers : dewelcke dat Huys heeft vernielt, ende het volck nae Babel wechgevoert.

ïgs (c) Doch in den eerften jare van Cores, Koningh van Babel, in het eerste jaer van zijne algemene Heerfchappy, nadat hy Babel, aen het Perfiaenfche gebied, onderworpen had, heeft de Koningh Cores bevel gegeven dit huys Godts te bouwen.

14. Ja de vaten van Godes huys, welcke van gout ende filver waren, die Nebucadnezar uyt den Tempel, die te Jerufalem was, hadde wechgenomen, ende de felve gebracht in den tempel van Babel; die heeft de Koningh Cores uytgehaelf uyt den tempel van Babel, ende fy zijn (d) gegeven aen [eenen,'] wiens naem was Sefbazar, dien hy tot Lantvoogt hadde geftelt: om dezelve aen ons terug te geven, opdat wy dezelve in den nieuwen Tempel gebruiken zouden.

15. Ende hy feyde tot hem, Neemt defe vaten, gaetfe afvoeren in den Tempel, die te Jerufalem is, ende laet het huys Godts gebouwt worden op fijne plaetfe.

16. Doe quam defelve Sefbazar ; hy leyde de fondamenten van het huys Godts, die te Jerufalem [woont]: ende daer is van doe af tot nu toe gebouwt , doch om verfchillende redenen is het nog niet volbracht.

17. Dit hebben zy ons verhaeld en geandwoord:Sohet dan nu den Koningh goet dunckt, laet 'er gefocht

wor-

(&) aChron. 36: i<5, 17, &c. (O aCliron. 3$: aa, &e. Em. i: 1. &c. 00 Ezr. 1: 8.

Sluiten