Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDIN G.

IX

den door hem vastgeftelden Kanon , met hun hoog gezach , goedgekeurd en bekrachtigd hebben.

Deeze Kanon van het Oude Testament heeft ds Heer jesus Christus zelf ftilzwijgende goedgekeurd. De Jooden van zijnen tijde erkenden die zelfde 39 boeken, als Goddelyke Schriften, welke wy als de zoodanige overnemen, offchoon zy toen , volgens eene andere fchikking en verdeeling, welke niets doet tot het wezen der zake , flegts op 22 gerekend wierden. Josephüs getuigt dat uitdruk, kelyk , in zijn verwcerfchrift tegen appion. Maer de Heer jesus heeft zich, by herhaling , op die Goddelyke Schriften van het Oude Testament beroepen , welke de Jooden van zijnen tijd als de zoodanigen eerdiedigden , en nimmer heeft hy hun in het meest of in het minst verweeten , dat zy eenig Goddelyk boek verboren , of dat zy eenig menfchelyk Schrift in den Kanon hadden aengenomen.

Tot den Kanon of de lijst der Goddelyke Schriften van het Nieuwe Testament behooren 27 boeken. Men kan dezelve in 3 hoofdfoorten onderfcheiden, 5 Gefchiedkundige , 21 Leerftellige en 1 Prophetisch,

Tot den eersten rang behooren

FMattheus,

n„ txt T7 ,. I Marcus.

Dc IV Luangehen van J

j Lucas.

■ IjOHANNES.

De Handelingen der Apostelen.

CA 5] Tot

Sluiten