is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lxtv INLEID ING.

Schrijver van den Pentateuchus niet zijn , om dat,in zijnen tijd, de letteren nog onbekend waren, zoodat men zich alleen van zinbeeldige vertooningen bediende , en dit middel , voegt men 'er by , was wel genoeg , om eenige weinige zaken voor de vergetelheid te bewaren , maer geenszins toereikende •> om eene uitgebreide gefchiedenis te befchrijven.

Maer hét gevolg is wederom geenszins wettig.Veronderfleld zijnde, 'er waren, in Moses tijd, geene andere Karakters békend , dan' zinnebeeldige vertooningen , waerom zoude hy dan zijne gefchiedenisfen niet zoo wel hebben kunnen befchrijven , alsde Mexicanen zedert al gedaen hebben, en als de

Chineezen nog doen ? Maer behalven dit,'

is de gantfche veronderfteHing meer dan waerfchijnlyk , yalsefi. Wy erkennen , dat het bezwaerlyfc zo niet onmogelyk zy , om den juiften tijd der uitvinding van de letteren aen te wijzen , maer dat is en blijft onbetwistbaer zeker , dat dezelve tot zeer oude tijden opklimme. Bijkans alle volkeren hebbende uitvinding der letteren, als eene ontdekking van de hoogfte oudheid , aengemerkt. De Asfijriers en1 de Chaldeërs Helden dezelve zo oud als hunne heerfehappye , en de Egijptenaers geven voor , dat hunne Thot, of iemand zijner kinderen , de uitvinder der letteren geweest ware. Voeg hier by, datmen dan in de later gefchiedenis der joden het tydftip moest kunnen aenwijzen , wanneer de letteren allereerst waren uitgevonden»

3.Ein-