is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

323 GENESIS XLI.

haet , welken mijns Broeders my toedroegen, en aen de onvriendelykheden, met welke zy my bejegenden , zoolang ik in het huis van mijnen Vader was.

52. Ende den naem des tweeden Zoons noemde hy, Ephraïm, dat is vruchtbaermaking • want [feyde hy~]y om reden te geven van deze naemverkiezing, by zichzelven, Godt heeft my doen wallen in 't lant mijner verdruckinge. God heeft my zeer begunstigd en tot de hoogfte waerdigheid verheven, in dit zelfde land van Egypten, hetwelk my voorheen een land was van verdrukking.

53. Doe deze beide Zonen van Jofeph geboren waren, eyndigden de feven jaren des overvloets, die in Egypten geweeft was. Nu naderde de tijd , dat men de vruchten van Jofephs wijze maetregelen zien zoude.

54. Qi) Ende de feven jaren des hongers begonnen aen te komen-; gelijck als Jofeph gefeyt hadde : ende daer was honger in alle de omliggende landen : want Egypten was de voorraedfchuur van de aengrenzende volkeren, maer vermits nu het Veldgewas in Egypien mislukt was , konden 'er geene verzendingen van Koorn uit Egypten naer elders gefchieden , en dit moest noodzaeklyk allerwegen gebrek en hongersnood veroorzaken ; maer in gantfch Egyptenlant, en in elk der onderfcheiden Steden , was broot 'te koop , in de Koninglyke Pakhuizen, en behalven dit , zal 'er , immers in het eerfte onvruchtbaer jaer , nog een aenmerkelyke voorraed geweest zijn, in de Schuinen van byzondere en vermogende lieden , die het voorbeeld van Jofeph nagevolgd hadden.

55. Toen evenwel de Oogst ook het twede jaer mislukte, was de voorraed der byzondere perfonen aen het einde gekomen , en, buiten de Koninglyke Pakhuizen , was nergens Koorn te vinden. Als nu het volk van gantfch Egypi tenlant hongerde , riep het volck tot Pharao om broot: inden algemeenen nood, nam men den toevlugt tot den Vorst, om zijnen byftand te fmeeken , als den gemeen-

fchap-

{iï) Ccu. t;s «. Pf. 10;: is.