Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E N E S I S XLVIII.

ren en opgerichte gedenkteekenen, onder Gods wijs beleid, gefchikt, om het zaed Ifraëls, geduurende hunne vreemdelingfchap in Egypten , hunne betrekking op Canaan niet te doen vergeten , maer in levende gedachtenis te houden tot in geflachten.

Het is van eenig belang 5v gelegenheid dezer Aerdsvaderlyke zegening , d* volgende aenmerking te overdenken.

Men ziet , en moet bekennen , dat deze zegen , over Jofeph en zijne Zonen, regt Aerdsvaderlyk is : Dat is, hy befpreekt hun zulke zaken, die hun voorrecht en geluk zouden uitmaken, aengemerkt, niet als enkele perfonen , maer als Stamvaders en Hoofden van volken, met betrekking tot hun nageflacht. We moeten, in de Aerdsvaderlyke zegenin* gen, dit altijd onder 't oog houden , dat ze niet bedoelen perfonelyke hoedanigheden , noch van de perfonen , welke 'e voorwerp der zegening zijn , op hun zeiven fpreken; maer altijd ten oogwit hebben hunne Lotgevallen , met vooruitzicht op hun nakomelingfchap.

Hieruit laet zich terftond de reden begrijpen, waerom men in de Aerdsvaderlyke zegeningen geen melding vindt van zulke zaken, die regelregt haer opzicht hebben op het inwendige beftaen , op de genade Gods in 't hart, en op de eeuwige zaligheid. Het maekt toch een zeer groot onderfcheid , of men iemand zegent als een byzonder perfoon , dan of men hem zegent, of hoort zegenen, als een Hoofd van volken, of in zijne ftammen en geflachten : Ja dan zelfs , als 'er geestlyke zegeningen onder begreepen zijn , gelijk by voorbeeld in uwen zade zullen alle geflachten der aerde gezegend worden, en in 't volgende Kapittel van den Schilo, worden die altoos in 't gemeen voorgefteld, zonder iets te bepalen van den genadeftaet der byzondere perfonen , tot of van welke gefproken wordt; van daer dat men in de Aerdsvaderlyke zegeningen niets verwachten of vinden kan, dat zijn opzicht heeft , by voorbeeld op de Bekeering, 't Geloof, da Heiligmaking , of de eeuwige Zaligheid van de onmiddelyka voorwerpen der zegening. Men zou echter hieruit voorbarig

en

Sluiten