Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENESIS XLIX. 403

Grijsaert , en toen zy alle in zijn huis vergaderd waren, riep hy hen by zich in zijn vertrek en voor zijn bedde, zeggende, of latende hun aenzeggen , komet te famen ende hooret , gy fonen Jacobs: ende hooret nae Ifraël , uwen vader ; de verdubbelde herhaling van hooret, was gefchikt om hen tot eene verdubbelde aendacht optewekken , naer de zaken, welke hy hun voorzeggen zoude , en by welke zy het hoogfte belang hadden.

Hierop begon de oude man te fpreken en te propheteeren. Hy wendt zich eerst tot den oudften.

3. Ruben, zegt hy, gy zijt (a) mijn eerftgeboren Zoon, mijne kracht: want u heb ik, toen ik in mijne volle fterkte was, geteeld, ende gy zijt het begin mijner macht , de eerfte mijner kinderen , welke de fterkte van eenen Vader uitmaken. Om deze reden zijt gy ook de voortreffelickfte in hoogheyt, naedien gy den eerften rang bekleedt onder uwe Broederen , ende gy zijt de voortreffelickfte in fterkte, geboren om het gezach over uwe Broederen te voeren.

Doorgaens merken de Joden aen , dat de voorrechten der eerstgeboorte deze drie geweest zijn: een dubbeld erfdeel in de Vaderlyke goederen, het gezach over de andere Broederen, en het Priesterdom. Het laetfte is zoo zeker niet. Geene echter van deze voorrechten beeft Ruben genoten , het een en ander had hy door zijne bloedfchande verbeurd , gelijk vs. 4 wordt aengeteekend. Het erfdeel werd aen Jofeph gegeven , het gezach , hetwelk naderhand in een Koninglyk beftuur veranderd is , aen Juda , en het Priesterdom aen Levi.

4. Snelle afloop als der wateren , zoo noemt de Aerdsvader zijnen oudften Zoon vervolgens , om hem, by wys van verwijt, te herinneren, hoe ontembaer hy was, wanneer zijne driften in beweging raekten; gy zijt, wil de ftervende Jacob zeggen , zoo onftuimig en ontembaer in uwe begeerlykheden, als het water, wanneer het zijne

(a) bov. 29: )l. I. DEEL,

Cc 2

Sluiten