Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o4 GENESIS XLIX.

oeveren overftroomt, als een fnelle overftroomende vloed breekt gy door alle hinderpalen henen : gy en fult daerom de voortreffelickfte niet zyn, gy hebt de voorrechten, welke u , uit hoofde der eerstgeboorte, toekwamen , zoo voor u zeiven als voor uwe nakomelingen, verbeurd; zy zullen aen anderen uit uwe broederen gegeven worden. Deeze ftraf hebt gv rechtvaerdig verdiend: (b) want gy hebt uwes vaders leger beklommen: doe hebt gy \_het~] gefchendt: hy heeft, voegde Jacob 'er by, zich tot zijne overige Zonen wendende, en om zijn afgrijzen van Rubens bloedfchande uittedrukken, hy heeft myn bedde beklommen en zich vleefchelyk vermengd met Bilha mijn bywijf, vergel. Kapittel 35: 27.

Ondertusfchen befchouwe men het verwijt niet, als de tael van haet en woede. Men denke niet, dat Jacob met een onverzoenbaer hart geftorven zy : Hy had , wat hem aenging, de misdaed reeds voor lang aen ru' ben vergeven. Het is hier de tael van den Geest der Voorzegging zeiven, die Jacobs tong beftuurde; en dit verwijt was zeer gefchikt ter waerfchouwing van zijne overige Zonen , om hun , door dit voorbeeld, te doen blijken, dat de zonde, fchoon lang verdragen , evenwel ten laetften ftrengelyk geftraft worde.

5. Simeon ende Levi zijn gebroeders, niet alleen in geboorte maer ook in neigingen, niet alleen van natuure maer ook in ongerechtigheid, in wreedheid, en in bloeddorst zijn zy eikanderen volkomen gelijk , hare handelingen zijn wercktuygen van gewelt; of, gelijk men het misfehien al zoo wel vertalen zal , hunne verlintenisfen zijn werktuigen van geweld, zy hebben zich listiglyk van verbinteniflen en Huwelyks verdragen bediend , om geweld en onmenfehelyke wreedheid te pleegen. Jacob heeft het oog op den moord der Sichemiten Kapittel 34.

6. Mijne ziele en kome niet in haren verborgenen raet. Ik begeer geen deel te hebben aan hunne

ge-

{f) bov. jj : 22. 1 Chron. j: 1.

Sluiten