Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xiv INLEIDING.

ham zoo fterk op te vatten, dat men, in geene andere volksgefchiedenis, zulk eene handtastelyke, en tevens geregelde, werking der Voorzienigheid waerneemt, als in deze. En hoe kon het, naai het voorgaende, anders zijn? Immers is dit groote volk nog het zelfde geflacht van Abraham, aen wien zoo veel goeds beloofd werd. Maer hoe zou deze menigte, door zinnelykheid ten flerkften tot afgoderye gelokt, midden in 't gevaer van door andere volken verleid te worden, den God van Abraham getrouw, en zijn volk blijven, indien Hy haer belang niet, als 't ware, het zijne maekte, indien Hy de betrekking, waerin de ftamvaders met Hem geftaen hadden, niet fteeds onderhield door befchikkingen, waeruit elk met zekerheid moest erkennen , dat dezelfde Godheid, die de lotgevallen der vaderen zo wijslyk en gunftiglyk regeerde , thans nog voor de nakomelingen waekte ? — En wat kon hen hiervan krachtdadiger overtuigen, dan dat Hy hen uit den druk, waerin zy zig in Egypten bevonden, verloste, en, door Goddelyke macht, overbracht in het land, 't welk het verblijf, doch nog niet het eigendom, hunner itamvaderen geweest was ?"

Tot deze 'zonderlinge en groote verlosfing, gebruikte God Mofe ; een Man wiens charaéler en omftandigheden Hy door zijne Voorzienigheid op eene byzonder gefchikte wyze daer toe vormde.

Hy

Sluiten