is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXODUS XIV. 105

in. Maer zou Ifraè'I wel dwars door de Roode-zee get gaen en aen de overzijde zijn uitgekomen ? zou men be ook eenvoudig zoo begrijpen moeten, dat zy, ja wel, inde zee zijn ingegaen, ter hunner verlosfing uit de macht der Egyptenaren, en om deze in de wateren te doen omkomen; en dat zy, toen zy ver genoeg waren om deze beide oogmerken te bereiken, rechts of links om zijn wedergekeerd, zodat zy in de zee maer eenen halven maen befchreeven hebben, en aen denzelven westelyken oever zijn uitgekomen, wat hooger of lager , dan de plaets alwaer zy waren ingegaen ? wordt deeze opvatting niet allerduidelykst bevestigd door het eigen verhael van Mofe Num. 33: 8 , dat Ifraël, door de Roode-zee getogen zijnde, weder gekomen zy in de woestijne Etham , die zelfde woestijne daer zy, voor hunnen ingang

in de zee, gelegerd waren? Dan dit begrip is met het

ganfche beloop van deze gefchiedenis , zoo als die vervolgens wordt opgegeven, blijkbaer ftrijdig. En wat de aengehaeloe plaets Num. 33: 8 aengaet ; tot het rechte verftand van dezelve, dient men te weten, dat de woestijne Etham zich met bepaelde tot den westelyken oever der Roode-zee , maer zich ook zeer ver aen de overzijde van deze zee uitftrekte. Het was één en dezelve woestijne Etham, welke dooreenen arm van de Roode-zee werd doorgefneeden.

IV. Eindelyk vraegt men nog, hoe hebben de Ifraëllers die uit 600000 mannen beftonden, buiten de vrouwen dé kinderen, het vee en de have, binnen zulken korten tijd de ganfche breedte van deRoode-zee kunnen doortrekken ? met het aenbreken van den dageraed hadden zy reeds den Oostelyken oever bereikt, en op zijn vroegst waren zy ter middernacht

in zee gegaen. De oplosfing dezer vraeg hangt af van

de bepaling der breedte, welke de Roode-zee heeft ter plaetfe daer de Ifraëlijten zijn doorgegaen. Volgens de nauwkeungfte berichten, is de zee of de arm van den westelyken zeeboezem, alwaer de Ifraëllers zijn doorgetrokken, niet veel meer dan 3 uuren gaends in de breedte: Wanneer men nu vercnderllelt, dat de Godlyke Almacht eene opening in de zee,gemaekt hebbe, ter wijdte van een uur gaends, laet het z.ch zeer gemakkelyk begrijpen , dat zulk een talrijk le-

II. DEEL. L 3