is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>

S82 Ë X O D Ü S. XXXIL

overige Leviten tot deszelfs öndergefchikte bedienaers des Heiligdoms , met eer en beftemming van goede inkomften , zijn aengefteld.

Zoo deed dan Mofe, op Godlyk gezag, wrake over de misdaed van het volk; zoo fchrikte hy hen af van dit groote kwaed; zoo herftelde. hy de goede orde , en dat nog dien zelfden dag, dat het volk dit feest van 't gouden kalf gevierd had. Voorzeker een bewijs van Mofes gezach, onverfchrokken moed , en vaerdig beleid ! waer over elk, die de groote menigte, de hardnekkigheid en drift van dit volk overweegt , zich verwonderen moet , en erkennen , dat God blijkbaer met hem moet geweest zijn. Voords, wanneer wy bedenken, dit Mofe, zonder aenzien van naeverwandfchap en tederfte betrekkingen, de aenftokers van, en de hardnekkige volhard :rs in dit kwaed, liet ftraffen, en de overigen verfchoonde , zal niemand. zob onredenlyk kunnen denken , van te vorderen, dat hy Aaron, die, tegen zijn zin en gedwongen dit had begonnen, en zich voords door vervoering daer in toegegeven had, onder de aenftokers had moeten tellen, en als zoodanig eenen mede ftraffen; want Aaron had zeker kwaed gedaen, ja grootlyks zich bezondigd, dat hy niet moedig was blijven ftaen; maer Aaron was geen beginner, voorganger, of aenftoker van dit kwaed geweest ; ook was hy terftond, op de aenfpraek van Mofe, met ootmoed, belijdenis, en fchaemte ingevallen, vs. 22-24. Dus was 'er geene onrechtvaerdigheid in, dat Aaron met het overige volk verfchoond bleef, en naderhand den beftemden zegen verkreeg: Evenwel , hoe veel moeite het nog inhad, of wat ernftïge fmeekingen het Mofe kostte, eer hy deze gennde voor Aaron zoo wel als voor het volk verkreeg, zullen we nu verder vernemen uit zijn bedrijf voor het volk by God, zoo als dat vs. 30- 3 5 befchreeven, en Deut. 9: 18 20. opgehelderd wordt.

Zijn voornemen daer toe maekt hy het volk bekend, in 't volgende vs.

30. Ende 't gefchiedde des anderen daegs, na dat hy van den berg afgekomen , en deze ftraf nu volvoerd