Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drukfeilen in het I. Deel»

Bet jammert ons, dat'er, vooral in 't Voorwerk voor 'tijle Deel zoo veel feilen zijn ingejloopen: doch men mte.tot eenige ver. Jchoomng dat de Inleiding by eenig toeval op eene andere Drukkerye heeft moeten worden afgedrukt, alwaer de flordigheid m het begaen van letterfouten enbegrijpelyk groot was , zoo dut door de duizenden van letterfouten , het gezicht en de aendacht der Lorreüors, %n weerwil harer oplettendheid, dikwijls verjiompte.

In de Inleiding. BI. IV. reg. 18. zijn; «wet volgen Ten anderen; dat deze boe-

V n. lte" en2'

— *yt -7" ond'rtle t"et doorgaensch moet zyn doorgaends.

— XXI. reg. ,i. flaet Klaegl. van Jer: lees een vs. in jeremias,

namelyk Kap. 10: n. ~ yviy ~~ °' van ond- Phalerius, lees Phalereus.

~~ j vyu i ~ 6' ~ Ghristus , lees Christus.

_ LXXVÜL _ 22. flaet Kap.' X. XI. fc«Kap. 1X-XI. 1 rvYiv ,„,77, °"derftS.^ Kao. XI-. lees Kap. X.

— LXXIX. tusfchen C en p overgeflagen: Hy knjgt een nieuwe God». verlchijning met groote beloften Kap. XV.

— 7~~~ feg.27. ftaet LOTH, moet zijn SARA.

— LXAX. — 20. flaet Kap. XXVI. i - 23. by te voegen: Keert we-

der naer Berleba , en inaekt een verbond met Abimelech , vs. 24 33.

— 7~~ res' 22, $aet KaP- XXVI: 24. moet zijn XXVI: ,4, ,5.

~ 26'x\xvi£.ap* XXV1I-XXXI- "°" xxvni-

"* "77777 — 2?' Kap' Xxvn- moet zijn Kap.XXVlH.

— LXXXI. — 20. [laet 111 Kanaan , hy te voegen: de geboorte van x ^VV,T, • 1 )JfcnJam'n- de dood van Rachel en van Ifaac.

— LXXXIII. op t Jaar 325. flatt KANAN, moet zijn KENAN. mm LXXX1V. ———— i5S6. 2469. moet zijn 2468.

~~ , v»v« VS' 20' met z'j" vs- 18-

— LXXXV. i996. PHALEG ib. vs. 28. moei zift

PELEG ib. vs. i9.

*— 2006. 390. tnoet zijn 350.

— • tusfchen 2018. en 2049 overgeflagen : 2026. De dond

van REHU. Ib. vs. 21 I078

— ■ op tjaar 2083. flaet Kap. 17:4. moet zijn Kap -

— LXXXVI. ■ 2084. SETH, meetlijn LOTH.

~* ' 209i' Kap. 16: 11, 3-14. moet zijn Kap.

16: 1-14. 1 •—LXXXVIII. 2245. 1760. moet zijn 1759.

— LXXX1X. 2265. SALEM, moet zijn SICHEM.

XC. ' 2282. Ib. moet zijn lb. vs. 11-26.

"~ " 2289. tedroonien, moet zijn dtikoomta.

— XCI 2297. XXXXII. moet zijn 42.

In het Werk.

flaet moet zijn

al. 35. reg. 13. Kap. 13:22. Kap. v. 21.

— 55- — 14. vanEuropaofAfia, van Afia. —1 59- — 24. twintig, vijftig.

— 65. — 31, Suz , Luz.

— «6. —25,31. 6b. ' 65.

— 73. — 13. Kap. iq: !8. Kap. 15: 13. (H Bö. — 27. Amos 16; 14. Aroos 6: 14.

Sluiten