is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 Tafereel van Natuur en Konst.

niet in leggen, en de vrugt valt af, indien zy te veel open is.

Maar,om tot het oogmerk te komen,waartoe men dc wilde ('ygenboom doet dienen, geduurende de maanden vanjuny en July, noemen de boeren de omi, wanneer hunne muggen gereed zyn om uit te breeken, en brengen die hy den tammen Vygenbovm. Hierin moeten zy egter eene groote naauwkeurigheid , ten opzigte van den tyd, in agt neem en; want anders vallen de omi af, en de vrugt van den tammen Vygenboom, niet ryp wordende , by gebrek van de behoor'yke fteekinge , valt mede op gelyke wyze af. Hierin zyn de boeren zo zorgvuldig, dat zy nooit eenen ogtend laaten yoorbygaan , zonder den ftaat hunner omi naauwkeuriglyk gade te liaan, brengende zulken, die voordeelig genoeg ftaan, by hunne tamme Vyge.it. Hiervan hangt de goedheid van hunnen oogstaf; en, in het kort, door hunne zorgvuldigheid voor , en behoorlyke behandelinge van de omi, worden de tamme Vygen na verloop van omtrent zes weeken ryp, van den tyd af gereekend , waarin zy door het infekt geftoken zyn.

Wy