is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 Tafereel van Natuur en Konst.

Indiaanfche Heidenen maar een oog hebben, of gantsch blind zyn.

De Braminen of Indiaanfche priesters van de godheid Brama, zoeken zodaanigen, die ziek zyn, aan om legaaten aan de kerk te maaken, waarvoor zy den overleedenen een gefchrift in handen geeven, om hun in de andere waereld voor eenen wisfelbrief te dienen, door welken tienmaal de waarde van het legaat getrokken wordt op den eenen of anderen heilig, die in het paradys handel dryft. Zy doen het gemeen gelooven dat hunne godheden even als menfehen eeten; en opdat zy ■overvloediglyk van goede fpyzen moogen voorzien zyn, maaken zy hen van eene reu zengeftalte, en geeven hun eenen gedrogtelyken buik; indien het volk in het offeren aan deeze afgoden nalaatig is, en dus de Bramins geen genoegzaam onderhoud voor hunne huisgezinnen krygen, dan bedreigen zy het met de gramfchap van deeze goden. Het volk gelooft dat 'er iets zo goddelyks in eene koe plaats heeft, dat hy, die zich met de asfche van eene, die door eenen Bramin is verbrand geworden, beftrooijen kan, gelukkig is; en het agt hem zalig, die in de angflen des doods

den