Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indië. Wett. Gew. Overl. enz. 237

eerfte inwooners moogen geweest zyn , ds Ethiopiërs maakten zich wel haast meesters van het zuidelyk gedeelte van Indië, gelyk blykt , omdat hunne nakomelingfchap daa7 ftccds is blyven woonen , zynde 'er in dat gantfche land geene anderen dan zwarten te vinden. Dat deezen van den zelfden oorfprong zyn als de Ethiopiërs is baarblyklyk, niet flegts uit hunne lange hairen , maar ook hunne regelmaatige weezenstrekken , zeer veel verfchillende van de Guineefche zwarten ; dat de oorfpronglyke bewooners van dit gedeelte van Indië zwarten waren , is onwaarfchynlyk , omdat geene inboorelingen van de andere deelen van Indië zwarten zyn, fchoon zy veel nader aan de linie liggen.

Het volgende volk dat de ftranden van Indië bezat, beftond uit Arabieren; want genoegzaam de gantfche kust was onderworpen aan Arabifche of Mohammedaanfche vorsten, toen de Portugeezen hier in den jaare 1500 aankwamen; en deezen hebben de Ethiopiërs waarfchynlyk uit hunne bezittingen verdreeven, en naar het midden des lands gejaagd, het welk zy nog bewoonen. Vervolgens blykt dat de Mogolfche Tartaaren , omtrent

het

Sluiten