Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zweden. Natuurlyke Zeldzaamh. 29

kers zeiven hebben, door dikwyls heet gemaakt , en regtovcreind te koelen gezet te zyn, deeze wonderbaare eigenfchap verkreegen, welke ook door eene fterke wry ving naar alle kanten aan het yzer wordt meegedeeld.

In Zweden wordt een fteen gevonden ,• welke Sulfer, Vitriool , Alluin en Menie verfehaft, wegens welken ridder Gilbert Thai» bot ons het volgend berigt gegeeven heeft:. Deeze fteen is zwaar en van eenegeelckleur, gemengd met witte ftreepen, als of hy uit goud en zilver famengefteld was. Hy ligt in aderen tusfchen de rotfen, waarop hout geplaatst en in brand geftoken wordt. Wanneer de fteen heet geworden is, gieten zy 'er water op om hem zagt te maaken, en graaven hemvervolgens uit. Daarna breeken zy denzelven in kleiner Hukken, en fmelten hem in ovens, in yzeren potten, die boven clkandcren geplaatst worden, zodat de gefmoltene ftof uit dc eene pot in de andere kan loopen. Het geen dus'uit den Heen vloeit is Sulfer, en dc overblyvende klomp wordt uit den oven genomen , en op eenen heuvel gelegd, waar dezelve twee jaaren lang aan de lugt en zonne blyft blootgefteld. Dan vliegt deeze ftof van

zelfs

Sluiten