is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 Tafereel van Natuur en Konst.

gen van deeze edellieden blyven hunne oude benaaming nog behouden, fchoon veeien derzeiven tot de uiterfte armoede en den geringfien ftaat gebragt zyn. In het begin deezer eeuwe dienden meer dan driehonderd Knez als gemeene foldaaten in het regiment, waarover prins Menzikoff het bevel voerde. Czaar Peter voerde de titels van graaf cn prins des keizerryks in, en ftelde eene ridderorde ter cere van ft. Andries aan, die door een blaauw lint ^ onderfcheiden wordt. De Duornins zyn landedelluiden , die htinne landgoederen , uit hoofde van hunne ridderlyke dienftcn, bezitten, en in tyden van oorlog verpligtzynomtepaard in de wapenen te verfchynen. Zy , die op den grootften affiand van het hof leeven, zyn de gelukkigften, omdat zy onbekend, en ongeftpord in het bezit hunner goederen biyven kunnen. Gemcenlyk zyn zy zeer onbefcheidene onderdrukkers voor de boeren, en betoonen den grooten adel eene zeer laage onderwerping.

- Alle de boeren in het keizerryk worden aangemerkt als flaaven.aan den Czaar, aan de Boyars of aan de kloosters toebehoorende. De waardy der landgoederen wordt niet gerekend naaide