Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCH3TSCHE ElL. ALGEMEEN BERIGT. 31

Oronfay, waarvan het alleenlyk is afgefcheiden, wanneer het water vloeit. Oronfay bevat omtrent vier mylen in den omtrek, en heeft eenen vlakken bebouwbaaren grond, die koorn- en weiland verfchafr. De gantfche uitgefirektheid van CoIIonfa bevat vier mylen in de langte en eene in de brecdte4 De deelen, welken land waards in liggen, zyn bergagtig, -en dat gedeelte, het welk bezaaid kan worden, verfchaft een fchraal gewas ; maar de inwooners fokken eene groote meenigte fchaapen, paarden en rundvee aan.

Tusfchcn het eiland Butc, het welk het vaderland der Stuarts is, en tusfehen Kintyre, vertoont zich het eiland Arran, het welk hoog en bergagtig is, goede weilanden verfchaft, en zich in de langte vier-cn-twintig mylen uitftrekt, terwyl het in de breedte naauwlyks zeven mylen haalt. Hier zyn verfcheidene meiren en rivieren, waarin zalm gevangen wordt; ook vindt men 'er bronnen, die eene geneezende kragt hebben. Het Eiland verfchaft volders aarde, fchoone kristallen en andere fteenen, die tot zegelringen gebruikt, of tot ander ficraad gedraagen

wor-

Sluiten