is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot- Brit. en Ierl. Algem. Ber. 105

als de lugt van landen aan de vaste kust, die onder de zelfde parallelen van breedte liggen; maar de lugt in deeze ftreeken is ook zo zuiver, en het weer zo beftendig niet als aan de vaste kust.

In Schotland is de lugt kouder dan in Engeland ; maar zy is 'er ook helderer en gezonder, en het weêr is 'er vaster en beftendiger.

Naar den zuidkant beftaat Engeland voornaamelyk uit kleine vrugtbaare heuvelen en valleien, opene velden, omheinde plaatfen, zaailanden, weilanden, wouden, bosfehen, diergaarden en wildbaanen. Naar den kant van het noorden, inzonderheid in Derbyfhire, en op de grenzen van Schotland, is het bergagtigcr. Wales is zeer bergagtig, en egter een zeer bloeijend land, dewyl de heuvels eene groote meenigte van runderen voedfel verfchaffen, en ryke lood-en koolmynen uitleveren, daar men ook inde zeeën overvloed van visch vind.

In het zuidelyke gedeelte des Eilands is de grond, over het algemeen genomen, kleiagG 3" tig;