is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot-Brit.en Ierl. Nat. Zeldz. 117

jneenlyk omtrent Kerstyd, en blyven daar eene week of langer; zy keeren in de maand April, omtrent den tyd hunner broeijinge, weder, en verlaaten die rotfen voor Augustus. Het is merkwaardig dat zy altyd by nagt komen, en ook weder vertrekken; want des avonds, wanneer zy op hun vertrek (taan, zyn de rotfen 'er mede bedekt, en des morgens is 'er niet een te vinden; daarentegen ziet men, omtrent den tyd van hunne wederkomst, des avonds niet eenen vogel, en des morgens zyn de rotfen 'er vol van. Sommigen van deeze vogelen liggen hunne eijeren op de bloote rots, zonder nesten te maaken , en fommigen broeijen die uit in holen, gelyk aan de holen der konynen.

De wyze , waarop omtrent Crowland, in Lincolnfhire, en in eenige andere veenagtige deelen van dat land, Eenden, Talingen en Smienten gevangen worden, mag men wel onder de zeldzaamheden tellen. Daar zyn verfcheidene groote vyvers, waar in de eenden zo tam gemaakt worden, dat zy uit de hand eeten. Deeze tamme vogels vliegen van tyd tot tyd uit, en keeren, na verloop van vyf of zes weeken, te rug, met een H 3 groot