is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 Tafereel van Natuur enKonst. ver in de gewoonte om zich op eene onbevallige wyze vcelerleie vryhcden aan te maatigen, en by het gemeen is zy dikwyls verbasterd tot loutere onbefchoftheid. Een Engelfchrnan, die noch door reizen , noch door omgang met verfcheidene foorten van menfehen befchaafd is , agt zich geregtigd om by alle gelegenheden de gevoelens van zyn hart zonder eenige bewimpelinge te uiten, zelfs dan wanneer zulks tegen dc gemeene regelen van welgemanierdheid en befcheidenheid aanloopt; en hieruit ontdaan die boonende aanmerkingen en verwytingen , welke dikwyls oorzaakèn van hevige twisten, ja zelfs van doodflagen geweest zyn. De Engelfchen zyn egter niet wreed , maar eer zagt en medelydend van aart, en worden, fchoon zy fchielyk opduiven , ook fchielyk weder bevredigd. Zy zyn haatdraagend noch wraakzugtig , maar veel gereeder om gefchilten by te leggen, en verongelykingen te vergecten dan men in andere landen van hun denkt. De ryk en openen hunne beurzen voor zodaanigen, die in armoede zugten, en dat wel met zulk eene mildheid , dat 'er geen land in de wacreld is daar half zo veel liefdegiften (het getal der bewooneren in aanmerkinge genomen zynde)

ver-