is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io2 Tafereel van Natuur enKonst.

kunnen brengen van alleen, met uitfluitinge van anderen, handel op de Levant te dryven. Want alle Engelfche koopluiden hadden, mids dat zy eene kleine fom gclds betaalden , regt om in de winften van deeze compagnie te deelen. Dewyl egter de compagnie het regt had om nieuwe wetten ter beftieringe van haare leden te maaken, ftelde de maatfchappy verfcheidene bepaalingen vast, waardoor de handel voor byzondere perfoonen van tyd tot tyd moeijelyker en kostbaarer viel. Zy onderhoudt des Konings Ambasfadeur te Conftantinopolen, zo wel als de Confuls en FaÉtoors in alle de han deldry ven de Heden, van Turkye; ook heeft zy.door verfcheidene onderhandelingen met den Ottomanfchen Keizer, aanmerklyke voorregten verkreegen; maar federd veele jaaren is het verval in deezen handel telkens grooter geworden, het geen men toefchryft aan het wel flaagen van de wceveryen in Vrankryk, daar men lakens van Spaanfche wol maakt, welke, fchoon zy minder deugdzaam zyn dan de Engelfchen, egter beter koop aan de Turken verkogt worden.

Van de Rusfifehe compagnie, van de Brft-

fche