is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot-Brit. es Ierl. Staatsv. enz. 171

was oorzaak van een groot misnoegen tusfchen hem en den Paus. Die Aartbisfchop wilde niet dulden dat depriesters, welke misdaaden bedreeven hadden, door de waereldlyke magt zouden gevonnisd worden , voor reden geevende dat men, dus doende, ftrydig met de eere van God zoude handelen. Henrik liet hem van kant helpen, en werd uitdien hoofde uit de kerkelyke gemeenfchap gebannen; doch naderhand erkende hy zyne fout, en onderwierp zich aan die boete, welke de Paus goedvond hem op te leggen. Deeze Vorst, van zyne vrouwe en vrienden vcrlaaten , en van zyne kinderen , die hem den oorlog aandeeden , vervolgd, ftierf van hartzeer in den jaare 1189.

Zyn zoon Richard , Leeuwenhart bygenaamd , uit hoofde van zynen ongemeenen moed, had de zwakheid van Philippus Augustus , koning van Vrankryk, op eene reize naar het Heilige Land te volgen. Om de kosten van deezen togt te helpen draagen, dwong hy zyne onderdaanen door allerleie middelen geld af. Hy begaf zich in zee met de magtigfte en kostbaarfte vloot, welke men immer in Engeland gezien heeft. Zyne eerfle

ver-